Informacja o ochronie danych osobowych dla kontrahentów i potencjalnych kontrahentów firmy

Nawiązując do  przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego Rozporządzeniem) chcielibyśmy przekazać Państwu wymagane informacje.

Zgodnie z artykułem 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku informujemy iż,Administratorem Państwa danych osobowych jest MTA Engineering Sp. z o.o  z siedzibą w Rzeszowie przy ulicy Przemysłowej 14, 35-105 NIP: 813-10-23-773, KRS 0000153976,

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu prezentacji oferty naszej firmy, negocjacji handlowych,   zawarcia i wykonania umowy oraz świadczenia usług zgodnie z umową, do celów archiwalnych dotyczących informacji o Klientach obsłużonych przez MTA Engineering (w tym przechowywania referencji od Klientów),  ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń, związanych z zawartą z Państwem umową / świadczonymi usługami.

Podstawą do przetwarzania tych danych jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy, niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń, a w przypadku prezentacji oferty firmy udzielona zgoda, a w niektórych przypadkach (np. kontaktu w celu uzyskania zgody) także uzasadniony interes administratora. Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas kontaktu marketingowego (prezentacja oferty firmy), negocjacji handlowych zmierzających do podpisania umowy, a dalej przez czas wykonania umowy czy realizacji usługi, a także przez czas, w którym MTA Engineering jest obowiązana do przechowywania dokumentów (art. 86 § 1 w zw. z art. 70 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.).

Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych oraz w przypadku udzielenia zgody do jej cofnięcia.

Państwa dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Zgodnie z przepisem art. 4 pkt. 11 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, zgoda osoby, której dane dotyczą może przybrać formę wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwalającego na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych, a  zatem jeśli podejmiecie Państwo wyraźne działania zmierzające do zawarcia umowy z MTA Engineering, uznamy że przedmiotowa zgoda na przetwarzanie Państwa danych osobowych we wskazanym wyżej zakresie została udzielona w sposób dobrowolny, konkretny, świadomy i jednoznaczny.